Badania statutowe

Temat badawczy: Polityka Turcji w perspektywie porównawczej. Analiza przypadku de-demokratyzacji.

Okres realizacji: lipiec-grudzień 2017 r.

Osoby uczestniczące w projekcie - członkami zespołu jest kilkanaście osób wchodzących w skład Grupy Badawczej ds. Współczesnej Turcji (m.in. Dr hab. Adam Szymański, Dr Aleksandra Gasztold, Mgr Özgür Soner, Mgr Karol Wasilewski) oraz Mgr Şenol Özaydın (doktorant, WNPiSM UW).

Krótki opis projektu:

Analiza porównawcza polityki tureckiej oraz państw Europy Środkowej i Wschodniej to temat podejmowany często w pracach naukowców zachodnich i tureckich. Brakuje jednak tego typu pogłębionych analiz na gruncie polskim. Realizacja proponowanego tematu badawczego byłaby oryginalnym polski wkładem w tego typy badania zarówno w przypadku empirycznych badań porównawczych, jak i dopracowywaniu teoretycznej koncepcji de-demokratyzacji, z całkowicie innowacyjnym aspektem wpływu tego procesu na politykę zagraniczną państw. Wybrany zespół – część Grupy Badawczej ds. Współczesnej Turcji z WNPiSM – Instytutu Nauk Politycznych i Instytutu Stosunków Międzynarodowych – doskonale nadaje się do realizacji tego przedsięwzięcia.

W ramach proponowanego projektu badawczego zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Działania wstępne – stworzenie strony internetowej w dwóch wersjach językowych (do wykorzystania przez Grupę Badawczą ds. Współczesnej Turcji również w późniejszej działalności) oraz bazy bibliograficznej publikacji na temat tureckiej polityki w wybranych obszarach, z naciskiem na analizy porównawcze, która zostanie umieszczona na stworzonej stronie internetowej
  2. Konceptualizacja i stworzenie ram teoretycznych analizy
  3. Przygotowanie publikacji w wersji elektronicznej – working paper, w polskiej i angielskiej wersji językowej, zapoczątkowującej cykl analiz porównawczych, które mają być podstawą do przygotowywania artykułów wysyłanych do periodyków anglojęzycznych z listy A.

Efektem końcowym projektu będą:

  • Baza bibliograficzna on-line – polityka Turcji w perspektywie porównawczej
  • Publikacja w wersji elektronicznej – working paper (umieszczona na stronie internetowej projektu) jako podstawa do przygotowania artykułów do wysłania do periodyków anglojęzycznych z listy