Academic staff

fotka

Dr. Agnieszka Bieńczyk-Missala – assistant professor at the Institute of International Relations, University of Warsaw (2008-2012), Vice Director for Academic Research and International Cooperation at the Institute of International Relations, University of Warsaw (2008-2012); participant in the European Project “NOHA - Network on Humanitarian Assistance” and EU Non-Proliferation Consortium; Analyst at the Polish Institute of International Affairs (2006-2008); Hosting Lecturer in the Diplomatic Academy in Warsaw, Foreign Policy Studies in the Polish Institute of International Affairs, Helsinki Foundation Human Rights School, VUSG Course, European Studies Centre, University of Szeged; author of books and articles on Poland’s foreign policy, human rights, democracy and international humanitarian law.

Selected Publications:

Books

 • Rafał Lemkin – A Hero of Humankind, The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2010 [coedited with S. Dębski];
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów (International Protection of Human Rights. Selection of Documents), WUW, Warsaw 2008;
 • Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej (co-ed. with R. Kuźniar, The Polish Institute of International Affairs, Warszawa 2007.  (Human Rights in Polish Foreign Policy)
 • Human Rights in Polish Foreign Policy after 1989, The Polish Institute of International Affairs, Warszawa 2006. 

Articles and chapters

 • Prawa człowieka w koncepcjach pozaeuropejskich (Human Rights in Extra-european Concepts) ( , (w:) M.F. Gawrycki i inni, Re-Wizje i Re-Orientacje: myśl pozaeuropejska w stosunkach międzynarodowych, WUW, Warszawa 2012
 • Polska prezydencja w Unii Europejskiej w cieniu kryzysu (Polish Presidency in the Shadow of crisis), ‘Strategic Yearbook’ 20011/2012, Warszawa 2012
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe (International Security) (with R. Kuźniar and others), WN Scholar, Warszawa 2012
 • Polska w Radzie Europy (Poland in the Council of Europe), (w:) S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska, Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012
 • Polityka zagraniczna Polski w trudnym roku 2010 (Poland’s Foreign Policy in a Difficult Year 2010 ‘Strategic Yearbook’ 20010/2011, Warszawa 2011
 • Masowe i strukturalne naruszenia praw człowieka (Massive and Structural Violations of Human Rights), (w:) J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010
 • Kontynuacja w polskiej polityce zagranicznej (The Question of Continuation in Polish Foreign Policy), ‘Strategic Yearbook 2009/2010’, Warsaw 2010;
 • Międzyrządowa dyskusja na temat uniwersalizmu praw człowieka (Intergovernmental Discussion on the Universality of Human Rights) in: T. Jasudowicz et al., Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego (Current Problems of Human Rights and International Humanitarian Law), Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2009;
 • Rozpogodzenie w polskiej polityce zagranicznej (Polish Foreign Policy in 2008), ‘Strategic Yearbook’ 2008/2009, Warsaw 2009;
 • Jeden rok-dwie odsłony. Polska polityka zagraniczna w 2007 r., Rocznik Strategiczny 2007/2008 (Polish Foreign Policy in 2007)
 • Prawa człowieka w polityce zagranicznej Polski wobec wschodnich sąsiadów, in: A. Bieńczyk-Missala, R. Kuźniar (red.)  Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej, PISM, Warszawa 2007, (Human Rights in Polish Foreign Policy Towards Eastern Neighbours)
 • Polityka Kuby w Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych in: M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.  (Policy of Cuba in the Commission of Human Rights of the United Nations)
 • Międzynarodowe prawo humanitarne w świetle współczesnych konfliktów zbrojnych, (in:) E. Haliżak (red. i inni) Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006 (co-author). (International Humanitarian Law in the Context of Contemporary Armed Conflicts)
 • Uniwersalizm praw człowieka i relatywizm kulturowy, (in:) M. Solarz, Północ wobec Południa. Południe wobec Północy, Warszawa 2005, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR. (Universality of Human Rights and Cultural Relativism)
 • OBWE – miedzy prawami człowieka a bezpieczeństwem międzynarodowym, (in:) W obronie praw człowieka, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2004. (OSCE  - Between Human Rights and International Security)
 • Wojna w Iraku – implikacje dla praw człowieka, Rocznik Strategiczny 2003/2004. (War in Iraq, Implications for Human Rights)
 • Prawa człowieka po 11 września 2001 r., Rocznik Strategiczny 2002/2003. (Human Rights after  11th September)
 • Międzynarodowe Trybunały Karne – Sprawiedliwość w niesprawiedliwości? Rocznik Strategiczny 2001/2002. (International Criminal Courts - Justice in Injustice)

Articles in periodicals

 • The United Nations Human Rights Council: A Challenge for Polish Foreign Policy, “The Polish Quarterly of International Affairs, Vol. 15, No. 3, Summer 2006.
 • Konsekwencje konfliktu irackiego dla ludności cywilnej, Stosunki Międzynarodowe. International Relations, nr 1-2, t. 33, 2006. (The Consequences of the Iraqi Conflict for Civilians)
 • Cele i funkcje misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Stosunki Międzynarodowe. International Relations, nr 3-4, t. 32, 2005. (Aims and Functions of the Organization’s for Security and Cooperation in Europe missions)
 • Poland’s Activities in the UN Commission of Human Rights, The Polish Foreign Affairs Digest, nr 3 (12), t. 4, 2004.
 • Human Rights in Foreign Policy, The Polish Quarterly of International Affairs, Vol. 12, No. 3, 2003.
 • The Human Dimension in CSCE/OSCE Missions, The Polish Quarterly of International Affairs, Volume 9, No. 4, 2000.