O projekcie

Podczas gdy w ostatnich kilku dekadach rośnie liczba państw przeprowadzających wolne i regularne wybory, rozwija się również zjawisko nadużyć i manipulacji wyborczych, pokazujące możliwą dysfunkcjonalną rolę wyborów dla demokratycznego charakteru systemu politycznego. To wzmacnia potrzebę dokładniejszego przyjrzenia się przez politologów praktykom wyborczym.

Głównym celem projektu nr 2016/21/B/HS5/00074 pt. „Między uczciwymi a sfałszowanymi. Wybory jako kluczowe uwarunkowanie 'granicznego reżimu politycznego' - Turcja w perspektywie porównawczej”, realizowanego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2017-2019 w ramach programu NCN OPUS 11, jest analiza nadużyć w procesie wyborczym i ich wpływu na działanie reżimów politycznych oraz proces demokratyzacji. Szczególny nacisk będzie położony na zagadnienie konkurencyjności wyborów, która jest niezbędna dla funkcjonowania jednego z tzw. reżimów wyborczych – demokracji, reżimu hybrydowego lub konkurencyjnego autorytaryzmu. Studium przypadku w perspektywie porównawczej stanowi Republika Turcji jako jeden z najlepszych przykładów do wskazania nadużyć wyborczych i ich wpływu na reżim polityczny.

Wykonawcy

Fot. Marcin Gregorczyk

Adam Szymański

Jakub Wódka

Wojciech Ufel

Amanda Dziubińska