Home » O projekcie » Koncepcja i plan badań

Koncepcja i plan badań

Projekt rozpocznie się od dopracowania konceptualizacji na podstawie wstępnych badań. Pierwszym etapem będzie wypracowanie szczegółowych ram teoretycznych dla późniejszej analizy typów nadużyć wyborczych w Turcji. Po pierwsze, w tych ramach zawiera się definicja nadużyć wyborczych (electoral malpractice), różniących się od działań wynikających z braku kompetencji, środków lub błędów osób organizujących wybory i rozumianych jako naruszenie międzynarodowych standardów uczciwych wyborów. Pojęcie jest znaczenie szersze niż fałszerstwa wyborcze – dotyczy nie tylko okresu tuż przed wyborami i dnia wyborów, ale dłuższego cyklu wyborczego i takich aspektów, jak prawo i procedury wyborcze, ramy finansowania kampanii wyborczej, wykorzystywanie mediów, rejestrowanie wyborców i kandydatów, proces głosowania, liczenia głosów i deklarację rezultatów. Te wszystkie elementy warunkują rywalizację wyborczą. Uchybienia na jednym z etapów powodują wadliwość wyborów.

Po drugie, konceptualizacja będzie dotyczyć taksonomii nadużyć wyborczych, która będzie swoistym szkieletem dla późniejszych rozważań teoretycznych i praktycznych, bazujących na przypadku Turcji w perspektywie porównawczej. Będzie tu wykorzystywana typologia S. Birch, wskazująca na trzy główne komponenty:

  1. Manipulowanie prawem – praktyki polegające na tworzeniu korzystnych dla wybranych sił politycznych ustaleń formalnych (związanych z prawem wyborczym) dotyczących: granic okręgów wyborczych, kryteriów udziału w wyborach, wykorzystywania mediów, finansowania kampanii wyborczej, publikowania sondaży opinii publicznej i kontaktowania się z wyborcami oraz oddawania i liczenia głosów.
  2. Manipulowanie wyborcami – praktyki stosowane przede wszystkim w kampanii wyborczej, wpływające na kształtowanie preferencji wyborców i związane z naruszaniem prawa do dostępu do wystarczającej informacji o proponowanej polityce. Dotyczą one m.in.: braku zrównoważonego przekazu medialnego, nadużywania środków niezgodnie z regulacjami, kupowania głosów wyborców, utrudnienia we wzięciu udziału w  wyborach obywateli oraz w prowadzeniu kampanii przez kandydatów.
  3. Manipulowanie aktem głosowania – nieuczciwe praktyki związane przede wszystkim z naruszaniem zasady równej wagi wszystkich głosów. Obejmują one m.in.: ograniczenia w dostępie do lokalu wyborczego, manipulacje w rejestracji wyborców i kandydatów, wypełnianie urn fałszywymi głosami lub głosami tzw. martwych dusz, manipulowanie liczeniem i zestawieniem głosów oraz przeliczaniem głosów na mandaty, niewłaściwe informowanie o wynikach czy ograniczenie dostępu osób monitorujących wybory do lokali wyborczych.

W ramach prac wstępnych zostanie także przygotowana kompletna list pytań do pogłębionych wywiadów  i osób, z którymi będą one przeprowadzone.

Drugim etapem badań będzie analiza zagadnień reżimu politycznego Turcji w perspektywie porównawczej (poszukiwanie podobnych przypadków potrzebnych do dalszej analizy), jak również roli wyborów w tureckim życiu politycznym i kulturze politycznej – ponownie odnosząc ten przypadek do innych państw. Ten etap będzie realizowany częściowo poprzez wywiady z ekspertami ds. tureckich wyborów i procesy demokratyzacji.

Po tych dwóch wstępnych etapach teoretycznych i praktycznych przeprowadzona zostanie główna część badań. Będzie się ona składać z trzech części, zgodnie z trzema głównymi komponentami nadużyć wyborczych i mieszczącymi się w nich kategoriami. Analiza będzie miała na celu zidentyfikowanie, które z tych kategorii obecne są w przypadku wyborów w Turcji oraz odpowiedź na pytanie, czy obserwowalne są kategorie nieuwzględnione w typologii Birch. Poza tym badania na tym etapie będą dotyczyć znalezienia przyczyn manipulacji wyborczych. Wypracowane następnie wstępne wyniki będą konsultowane z polskimi ekspertami ds. Turcji, wyborów, demokratyzacji i reżimów wyborczych.

Badania będą kontynuowane z uwzględnieniem komentarzy eksperckich. Po pierwsze, przeprowadzone zostaną rozważania na temat państw, w których można zaobserwować podobne zjawiska do tych widocznych w Turcji.  Analiza porównawcza z wykorzystaniem różnorodnych baz danych i raportów będzie koncentrować się, zgodnie z badaniami wstępnymi i uczestnictwem kierownika projektu w konferencjach o reżimach hybrydowych, na państwach z Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej. Po drugie, przeprowadzone zostaną całościowe studia teoretyczne dotyczące koncepcji „reżimów granicznych” i ram oceny uczciwości wyborów w tych reżimach. Po trzecie, przygotowana zostanie prognoza odnosząca się do ścieżek przemian reżimów politycznych w zależności od zakresu nadużyć wyborczych. Następnie zostaną opracowane pełne wyniki badań, które zostaną skonsultowane w czasie  spotkania z ekspertami, również tureckimi.