Home » O projekcie » Metodologia

Metodologia

W projekcie badawczym przeważają metody jakościowe. Analiza porównawcza ze studium przypadku Turcji jako najmocniejszym przypadkiem (co oznacza, że jeśli założenia teoretyczne sprawdzą się w przypadku państwa tureckiego, to będą one ważne także dla podobnych państw) będzie bazowała w sferze teoretycznej na siatce kategorii nadużyć wyborczych i typów manipulacji wyborczych. To pokazuje dominację w badaniach nowego instytucjonalizmu, który będzie także użyteczny w kontekście analizy przekształceń reżimów pod wpływem nadużyć wyborczych, dzięki możliwemu zastosowaniu tzw. „teorii zmian instytucjonalnych” (głównie w odniesieniu do uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz przyczyn przekształceń).

Pożytecznym narzędziem w wymiarze empirycznym będzie zbiór baz danych i raportów dotyczących wyborów i demokracji, przede wszystkim: Carter Center Database of Obligations for Democratic Elections, Perception of Electoral Integrity Index/Electoral Integrity Project, National Elections across Democracy and Autocracy, Quality of Elections Database, Birch’s Index of Electoral Malpractice, World Bank Database of Political Institutions, raporty Freedom House, Economist Intelligence Unit Index of Democracy, Global Integrity Index, Comparative Study of Electoral Systems, International Foundation for Electoral System, World Value Survey, CIRI Dataset, Freedom in the World Political Rights, Civil Liberties Score. Pomogą one w identyfikacji miejsca Turcji  na kontinuum uczciwe wybory – nieuczciwe wybory oraz znalezieniu podobnych przypadków, które będą analizowane w ostatniej części badań.

Niezbędnym narzędziem będą również wywiady pogłębione z: tureckimi politykami, przedstawicielami międzynarodowych organizacji monitorujących wybory (ODIHR, Rada Europy) i organizacji oraz instytucji kontrolujących przebieg wyborów w Turcji (np. Naczelna Komisja Wyborcza – YSK), ekspertami ds. prawa wyborczego, wyborów i demokratyzacji w Turcji (np. Michael Wuthrich, Sabrı Sayarı, Ali Çarkoğlu, Yılmaz Esmer, Ergun Özbudun, Serap Yazıcı, Ömer Gençkaya, Ziya Öniş and Ali Resul Usul), tureckimi dziennikarzami i ekspertami od marketingu politycznego.

Do dodatkowych metod będą należeć metoda systemowa (przy analizie roli nadużyć wyborczych w kształtowaniu elementów systemu politycznego) oraz analiza decyzyjna (w przypadku wyjaśnienia przyczyn używania „menu manipulacji”), umożliwiająca wzięcie pod uwagę różnych zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które determinują decyzje o środkach podejmowanych w kampanii wyborczej.