Home » Wykonawcy » Adam Szymański

Adam Szymański

Kierownik projektu

Fot. Marcin Gregorczyk

Dr hab.; adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2004-2011 również analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM). Stypendysta Programu Start 2007 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2007 i 2008), projektu Nowoczesny Uniwersytet (2010) i programu dla wybitnych młodych naukowców-cudzoziemców Tureckiej Rady Badań Naukowych i Technologicznych - TÜBITAK (2012), jak również stypendysta lub stażysta Uniwersytetów w Ankarze (METU), Berlinie (FU), Belfaście, Bonn, Budapeszcie, Konstancji, Stambule (Uniwersytet Stambulski, Uniwersytet Koç) i Wiedniu. Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) i członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE). Członek Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych (IPSA), w tym komitetu wykonawczego Komitetu Nadawczego 03 – „Europejska unifikacja”; grup roboczych „Religia i polityka”, „Polityka Europy Południowej” i „Unia Europejska” Europejskiego Konsorcjum Badań Politycznych (ECPR) oraz Uniwersyteckiego Stowarzyszenia Współczesnych Studiów Europejskich (UACES). Członek Europejskiej Sieci Badań Ruchów Społecznych i sieci badawczej "Centryfugalna Europa: państwo, suwerenność i przyszłość integracji europejskiej”. Autor ponad 100 publikacji: książek, artykułów w periodykach polskich i zagranicznych oraz analiz i ekspertyz poświęconych problematyce integracji europejskiej, ustrojów politycznych wybranych państw i stosunków międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze

  • Integracja europejska – rozszerzanie Unii Europejskiej; relacje Turcja – UE, europeizacja i de-europeizacja, obywatelstwo UE
  • System polityczny i polityka zagraniczna Turcji
  • Studia porównawcze – Polska i Turcja
  • Demokratyzacja i de-demokratyzacja w perspektywie porównawczej
  • Islam i kraje muzułmańskie; islam i demokracja
  • Postnarodowe formy obywatelstwa

Wybrane publikacje

Książki:

a) Autor

- „Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji”, Warszawa 2008

- Rozszerzanie Unii Europejskiej – współczesne uwarunkowania i perspektywy kontynuacji procesu”/”European Union Enlargement – Contemporary Determinants and Prospects for the Continuation of the Process”, Warszawa 2012 (dwujęzyczna)

- „System konstytucyjny Turcji”, Warszawa 2006

- „Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji”, Warszawa 2005

- „Zmiana polityki rozszerzania Unii Europejskiej – ujęcie instytucjonalne”, Warszawa 2014

b) Redaktor naukowy

- „Turcja i Europa – wyzwania i szanse”, A. Szymański (red.), Warszawa 2011 (w tym Wprowadzenie, s. 11-19 i Zakończenie, s. 295-304)

- “Turkey and Europe – Challenges and Opportunities”, A. Szymański (ed.), revised version of the Polish book, Warsaw 2012 (including Introduction, s. 11-19 and Conclusion, s. 281-290)

Artykuły/Rozdziały:

- “The Austrian Governments of Schüssel, Gusenbauer and Faymann: Almost Full Continuation”, w: L. Jesień (red.), “Change and Continuity. The European Policy of Selected European Union Member States, Warsaw 2012, s. 13-54, http://www.pism.pl/publikacje/ksiazki/Change_and_Continuity

- „Austria – Prawie pełna kontynuacja”, w: L. Jesień (red.), „Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw UE”, Warszawa 2008, s. 23-58

- “Citizenship of the European Union – in the direction of the post-national model?” (z Jolantą Szymańską), w: A. Rothert (red.), “The Processes of Transnational Governance”, Warszawa 2014, s.145-165

- “Der islamische Fundamentalismus – stellt er eine Bedrohung für die türkische Demokratie dar?”, Zeitschrift für Türkeisudien, 1+2/2004, s. 133-147

- “The Establishment of the Final Borders of Europe”, w: J. Jańczak (red.), “De-Bordering, Re-Bordering and Symbols on the European Boundaries”, Berlin 2011, s. 115-125

- “EU Conditionality: The Case of Turkey, w: Ç. Nas, R. İzci (red.), “Changing Europe and Turkey: Current Debates”, Istanbul 2010, s. 15-28 (wersja turecka: “AB Koşulluluk Mekanızması: Türkiye Orneği”, w: Ç. Nas, R. İzci (red.), “Değişen Avrupa ve Türkiye: Güncel Tartışmalar”, Istanbul 2010, s. 35-48)

- “EU Pre-accession Process of Turkey – Determinants and Prospects”, Przegląd Politologiczny/Political Science Review, 1/2015, s. 7-20.

- “EU-Turkey Pre-Accession Policy and Its Impact on Democracy and State Quality’, European Foreign Affairs Review, t. 17, nr  4/2012, s. 533-552

- “Halk Tarafından Seçilen Cumhurbaşkanı ve „Başkanlık“ Sistemi – Türkiye Örneği”, w: C. Akaş (red.), “Kritik Kavşak. Parlamenter Sistem – Başkanlık Sistemi”, Istanbul 2015, s. 111-126

- „Koncepcje alternatywne wobec członkostwa w UE – przypadek Turcji”, Sprawy Międzynarodowe, 4/2007, s. 157-175 (wersja angielska: The Polish Quarterly of International Affairs, 4/2007, s. 55-72)

- „Obywatelstwo miejskie i jego innowacje w miastach Europy”, e-Politikon, t. 13, 2015, s. 95-124

- „Od autorytaryzmu do demokracji – ewolucja reżimu politycznego Republiki Turcji”, Społeczeństwo i Polityka, nr 2, 2009, s. 90-105

- „Państwo świeckie w Turcji – historyczna i współczesna perspektywa”, Studia Politologiczne, t.  42, 2016, s. 324-346

- „Partia Sprawiedliwości i Rozwoju w Turcji jako inspiracja dla ugrupowań politycznych w krajach arabskich – w kontekście debaty o „tureckim modelu“, w: F. Ilkowski, S. Sulowski (red.), „Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu“, Warszawa 2014, s. 85-10

- “Polish Perceptions”, w: S. Akşit, Ö. Şenyuva, Ç. Üstün (red.), “Turkey Watch. EU Member States’ Perceptions on the Turkey’s Accession to the EU”, Ankara 2010, s. 133-151

-„Polityka zagraniczna Turcji w latach 2007-2009: kontynuacja czy zmiana?”, Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 2, 2009, s. 45-80 (wersja angielska: Polish Quarterly of International Affairs, nr 2, 2009)

- “The Position of Polish Political Elites on Future EU Enlargement”, Journal of Communist Studies and Transition Politics, nr 4/2007, s. 540-560

- “Postura de Polonia frente a la ampliación de la Unión Europea”, La Musa, t. 7, 2006, s. 121-136

- „Religia jako nieoficjalne kryterium członkostwa w Unii Europejskiej – przypadek Turcji” w: A.Szymański (red.), „Turcja i Europa – wyzwania i szanse”, Warszawa 2011, s. 89-105/“Religion as Unofficial EU Membership Criterion – the Case of Turkey”, w: A.Szymański (red.), “Turkey and Europe – Challenges and Opportunities”, Warsaw 2012, s. 85-101

- “Religion Oriented Conservative Parties and Democracy: The Case of the Turkish Justice and Development Party and the Polish Law and Justice Party”,  Hemispheres. Studies on Cultures and Societies, t. 30, nr 1, March 2015, s. 55-70.

- “Role of Turkey in Change of the EU Enlargement Policy”, w: V. Ayhan, P. Osiewicz, M Kural (red.), “Turkey-Poland. 600 Years of Friendship”, Ankara 2014, s. 21-46

- „Rozszerzanie Unii Europejskiej po 2007 roku – analiza uwarunkowań procesu”, Studia Europejskie, nr 2/2012, s. 9-33

- „South Caucasus Political Issues – the EU and Turkish Perspective”, w: M. Kibaroğlu (red.), “Turkey’s Neighborhood”, Ankara 2008, s. 227-242

- „Teoretyczny i metodologiczny aspekt badań nad rozszerzeniem Unii Europejskiej”, w: A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), „Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce”, Lublin 2009, s. 307-317

- „Tурция и черноморское регионалъное сoтрудничество”,ΕВРОПА, nr 4, 2008, s. 81-106

- „Turcja a tożsamość europejska – konfrontacja dwóch wizji Europy”, w: F. Gołembski (red.) “Tożsamość europejska”, Warszawa 2005, s. 128-169

- „Turecki nacjonalizm – historia i współczesność”, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 1, 2010, s. 35-50

- “Turkey and Poland and Their Process of European Integration”, w: S. Laçiner, H. Palabıyık, K. Kujawa, V. Garayev (red.), “Turkish-Polish Relations: Past, Present and Future”, Çanakkale, Ankara 2015, s. 167-184

- “Turkey and Poland: Two different countries in the process of European integration?”, w: N. Neuwahl, H. Kabaalioğlu (red.), “European Union and Turkey: Reflections on the Prospects for Membership”, Istanbul 2006, s. 249-258

- “Turkey’s Potential Added Value to the EU: Resolution of Regional Conflicts”, Turkish Policy Quarterly, 2009, s.125-138

- “Turkey’s Role in Resolving the Middle East Conflicts”, International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs, nr 2, 2011, s. 71-85

- “Turkish Problems with Democracy in the Context of the EU Membership Question”, w: E. Kużelewska, D. Kloza (red.), “The Challenges of Modern Democracy and European Integration”, Warszawa-Białystok 2012, s. 157-176

- „Unia Europejska jako wspólnota terytorialna, w: K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Europeistyka. Podręcznik akademicki”,  t.2, Warszawa 2012, s. 293-382

- “What Does the EU Need to Do and What are Its Fears?” w: „Finding Common Grounds. Rediscovering The Common Narrative of Turkey and Europe”, Research Center of the SFPA, Bratislava 2009, s. 25-40

- „Wpływ położenia geopolitycznego na politykę zagraniczną Turcji”, Stosunki międzynarodowe, nr 3-4/2011, s. 179-195

- „Zarządzanie wielopoziomowe – analiza przypadku polityki rozszerzania UE”, Studia politologiczne, t. 27, 2013, s.186-206

- „Zastosowanie teorii zmiany instytucjonalnej w studiach europejskich na przykładzie polityki rozszerzania UE” w: J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), „Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej”, Warszawa-Szczecin 2012, s. 271-289

- „Zmiana prawa wyborczego na urząd prezydenta w Turcji – postęp w procesie demokratyzacji?”, Białostockie Studia Prawnicze, t. 20/A, s. 71-87

Projekty badawcze

I 2017 - Grant NCN nr 2016/21/B/HS5/00074, pt. „Między uczciwymi a sfałszowanymi. Wybory jako kluczowe uwarunkowanie "granicznego reżimu politycznego" – Turcja w perspektywie porównawczej” (OPUS 11, kierownik projektu, WNPISM UW)

I 2016 - Grant NCN nr 2015/17/D/HS5/00442 pt. “Zróżnicowana integracja i perspektywy akcesyjne Turcji a potencjał geopolityczny Unii Europejskiej” (SONATA 9, wykonawca projektu, ISP PAN)

XII 2011 - XII 2013 - Grant NCN, nr 2011/01/B/HS5/03268 pt. „Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej” (OPUS 1, wykonawca projektu, WDiNP)

XI 2010 - VI 2012 - Grant MNISW/NCN, nr N N116 0791392012, pt. „Rozszerzanie Unii Europejskiej - współczesne uwarunkowania i perspektywy kontynuacji procesu (kierownik projektu, WDiNP)

2007 - 2010 - Grant MNiSW, nr N N116 0666 33, pt. „Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu jego polityki” (wykonawca, WDiNP)

Kontakt

ar.szymanski@uw.edu.pl