Home » Wykonawcy » Wojciech Ufel

Wojciech Ufel

Wykonawca

Doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie studiował politologię oraz filozofię. Jego główne zainteresowania badawcze oscylują̨ wokół teorii i filozofii polityki, w szczególności w kontekście współczesnych koncepcji demokracji radykalnej i deliberacyjnej, populizmu oraz hegemonii. Przygotowuje dysertację doktorską pt. „Deliberacja w perspektywie hermeneutycznej. Od teorii języka do praktyki politycznej” pod opieką prof. Roberta Wiszniowskiego. W ramach wyjazdów stypendialnych i badawczych przebywał na Middle East Technical University w Ankarze oraz na Uniwersytecie Karola w Pradze. Członek Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego oraz International Network for Alternative Academia, a także Kolektywu redakcyjnego, w ramach którego m.in. współredagował książkę „Polityka/polityczność. Granice dyskursu”.

Najważniejsze publikacje

 

 1. monografie autorskie

  Political Leadership in Deliberative Democracy, LAP – Lambert Academic Publishing, Saarbruecken 2014

 2. redakcja monografii wieloautorskich

  Krzysztan B., Ufel W., Zieliński M. (red.), Polityka/polityczność. Granice dyskursu, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2016.

 3. artykuły w czasopismach punktowanych

  The Idea of Freedom in Postmodern Models of Radical Democracy, Journal of Education, Culture and Society , No. 1_2012, s.73-81

 4. Problem wolności w ponowoczesnych modelach demokracji radykalnej, Ogrody Nauk i Sztuk nr 2012 (2), s. 30-38.

 5. rozdziały w monografiach wieloautorskich
  Apolityczność jako gnoza nowoczesność. Rekonstrukcja pojęcia polityczności w teorii i praktyce demokracji, w: Krzysztan B., Ufel W., Zieliński M. (red.), Polityka/polityczność. Granice dyskursu, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2016.

  Banning of Political Parties in European Countries from Rawlsian Perspective: Discussing Current Problems and Possible Solutions, w: M. Wichłacz (red.) Fates of Democracy: Political Developments in Central and Eastern Europe, Wrocław 2015

  Największy naród bez państwa. Kwestia kurdyjska w Turcji, w: J. Malczewski, M. Kaliński, P. Eckhardt (red.) Nacjonalizm: współczesne i historyczne oblicza. Kraków 2012.

Kontakt

wojciech.ufel@uwr.edu.pl

www.researchgate.net/profile/Wojciech_Ufel

wroc.academia.edu/WojtekUfel